SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 40

 

1. Info

To:    brahmaṇaspati (1: brahmaṇaspati, marutaḥ, indra; 2: agni, marutaḥ; 3: brahmaṇaspati, iḷā; 4-8: brahmaṇaspati)
From:   kaṇva ghaura
Metres:   bṛhatī (1, 3, 5, 7); satobṛhatī (2, 4, 6, 8)
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
   

Show grammar forms

 
 

 

3. Text

01.040.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.061   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उत्ति॑ष्ठ ब्रह्मणस्पते देव॒यंत॑स्त्वेमहे ।

उप॒ प्र यं॑तु म॒रुतः॑ सु॒दान॑व॒ इंद्र॑ प्रा॒शूर्भ॑वा॒ सचा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयंतस्त्वेमहे ।

उप प्र यंतु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशूर्भवा सचा ॥

Samhita transliteration accented

úttiṣṭha brahmaṇaspate devayántastvemahe ǀ

úpa prá yantu marútaḥ sudā́nava índra prāśū́rbhavā sácā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

uttiṣṭha brahmaṇaspate devayantastvemahe ǀ

upa pra yantu marutaḥ sudānava indra prāśūrbhavā sacā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । ति॒ष्ठ॒ । ब्र॒ह्म॒णः॒ । प॒ते॒ । दे॒व॒ऽयन्तः॑ । त्वा॒ । ई॒म॒हे॒ ।

उप॑ । प्र । य॒न्तु॒ । म॒रुतः॑ । सु॒ऽदान॑वः । इन्द्र॑ । प्रा॒शूः । भ॒व॒ । सचा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । तिष्ठ । ब्रह्मणः । पते । देवऽयन्तः । त्वा । ईमहे ।

उप । प्र । यन्तु । मरुतः । सुऽदानवः । इन्द्र । प्राशूः । भव । सचा ॥

Padapatha transliteration accented

út ǀ tiṣṭha ǀ brahmaṇaḥ ǀ pate ǀ deva-yántaḥ ǀ tvā ǀ īmahe ǀ

úpa ǀ prá ǀ yantu ǀ marútaḥ ǀ su-dā́navaḥ ǀ índra ǀ prāśū́ḥ ǀ bhava ǀ sácā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ut ǀ tiṣṭha ǀ brahmaṇaḥ ǀ pate ǀ deva-yantaḥ ǀ tvā ǀ īmahe ǀ

upa ǀ pra ǀ yantu ǀ marutaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ indra ǀ prāśūḥ ǀ bhava ǀ sacā ǁ

interlinear translation

Stand up, O Lord of wisdom-word , {we} aspiring to the gods desire thee; let the Maruts , good givers , go forward; O Indra , the leader, be together.

Translation — Padapatha — Grammar

Stand   ←   [2] tiṣṭha (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  sthā

up   ←   [1] ut (indeclinable word; adverb, particle)

O Lord   ←   [4] pate (noun M-V single)  ←  pati

of wisdom-word   ←   [3] brahmaṇaḥ (noun N-G single)  ←  brahman

{we} aspiring to the gods   ←   [5] deva-yantaḥ (Participle M-N plural)  ←  devayat

desire   ←   [7] īmahe (verb Present Middle plural 1st)  ←  e

thee   ←   [6] tvā (pronoun Ac single 2nd)  ←  tva

; let   ←   [10] yantu (verb Present Imperative Active plural 3rd)  ←  i

the Maruts   ←   [11] marutaḥ (noun M-N plural)  ←  marut

good givers   ←   [12] su-dānavaḥ (noun M-N plural)  ←  sudānu

go   ←   [8] upa (preposition); [10] yantu (verb Present Imperative Active plural 3rd)  ←  i

forward   ←   [9] pra (indeclinable word; adverb, preposition)

; O Indra   ←   [13] indra (noun M-V single)

the leader   ←   [14] prāśūḥ (noun M-N single)  ←  prāśū

be   ←   [15] bhava (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  bhū

together   ←   [16] sacā (indeclinable word; adverb)

01.040.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.062   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वामिद्धि स॑हसस्पुत्र॒ मर्त्य॑ उपब्रू॒ते धने॑ हि॒ते ।

सु॒वीर्यं॑ मरुत॒ आ स्वश्व्यं॒ दधी॑त॒ यो व॑ आच॒के ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मर्त्य उपब्रूते धने हिते ।

सुवीर्यं मरुत आ स्वश्व्यं दधीत यो व आचके ॥

Samhita transliteration accented

tvā́míddhí sahasasputra mártya upabrūté dháne hité ǀ

suvī́ryam maruta ā́ sváśvyam dádhīta yó va ācaké ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvāmiddhi sahasasputra martya upabrūte dhane hite ǀ

suvīryam maruta ā svaśvyam dadhīta yo va ācake ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । इत् । हि । स॒ह॒सः॒ । पु॒त्र॒ । मर्त्यः॑ । उ॒प॒ऽब्रू॒ते । धने॑ । हि॒ते ।

सु॒ऽवीर्य॑म् । म॒रु॒तः॒ । आ । सु॒ऽअश्व्य॑म् । दधी॑त । यः । वः॒ । आ॒ऽच॒के ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । इत् । हि । सहसः । पुत्र । मर्त्यः । उपऽब्रूते । धने । हिते ।

सुऽवीर्यम् । मरुतः । आ । सुऽअश्व्यम् । दधीत । यः । वः । आऽचके ॥

Padapatha transliteration accented

tvā́m ǀ ít ǀ hí ǀ sahasaḥ ǀ putra ǀ mártyaḥ ǀ upa-brūté ǀ dháne ǀ hité ǀ

su-vī́ryam ǀ marutaḥ ǀ ā́ ǀ su-áśvyam ǀ dádhīta ǀ yáḥ ǀ vaḥ ǀ ā-caké ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvām ǀ it ǀ hi ǀ sahasaḥ ǀ putra ǀ martyaḥ ǀ upa-brūte ǀ dhane ǀ hite ǀ

su-vīryam ǀ marutaḥ ǀ ā ǀ su-aśvyam ǀ dadhīta ǀ yaḥ ǀ vaḥ ǀ ā-cake ǁ

interlinear translation

For verily, O Son  of the force, the mortal addresses to thee in established wealth. O Maruts , let him, who desires you, possess hero-strength , good horses .

Translation — Padapatha — Grammar

For   ←   [3] hi (indeclinable word; particle)

verily   ←   [2] it (indeclinable word; particle)  ←  id

O Son   ←   [5] putra (noun M-V single)

of the force   ←   [4] sahasaḥ (noun M-G single)  ←  sahas

the mortal   ←   [6] martyaḥ (noun M-N single)  ←  martya

addresses to   ←   [7] upa-brūte (verb Present Middle single 3rd)  ←  upabrū

thee   ←   [1] tvām (pronoun Ac single 2nd)  ←  tva

in established   ←   [9] hite (noun N-L single)  ←  hita

wealth   ←   [8] dhane (noun N-L single)  ←  dhana

O Maruts   ←   [11] marutaḥ (noun M-V plural)  ←  marut

let him, who   ←   [15] yaḥ (pronoun M-N single)  ←  yad

desires   ←   [17] ā-cake (verb Present Middle single 3rd)  ←  kan

you   ←   [16] vaḥ (pronoun Ac plural)  ←  tva

possess   ←   [12] ā (preposition); [14] dadhīta (verb Optative Middle single 3rd)  ←  dhā

hero-strength   ←   [10] su-vīryam (noun N-Ac single)  ←  suvīrya

good horses   ←   [13] su-aśvyam (noun N-Ac single)  ←  svaśvya

01.040.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.063   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रैतु॒ ब्रह्म॑ण॒स्पतिः॒ प्र दे॒व्ये॑तु सू॒नृता॑ ।

अच्छा॑ वी॒रं नर्यं॑ पं॒क्तिरा॑धसं दे॒वा य॒ज्ञं न॑यंतु नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता ।

अच्छा वीरं नर्यं पंक्तिराधसं देवा यज्ञं नयंतु नः ॥

Samhita transliteration accented

práitu bráhmaṇaspátiḥ prá devyétu sūnṛ́tā ǀ

ácchā vīrám náryam paṅktírādhasam devā́ yajñám nayantu naḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

praitu brahmaṇaspatiḥ pra devyetu sūnṛtā ǀ

acchā vīram naryam paṅktirādhasam devā yajñam nayantu naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । ए॒तु॒ । ब्रह्म॑णः । पतिः॑ । प्र । दे॒वी । ए॒तु॒ । सू॒नृता॑ ।

अच्छ॑ । वी॒रम् । नर्य॑म् । प॒ङ्क्तिऽरा॑धसम् । दे॒वाः । य॒ज्ञम् । न॒य॒न्तु॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । एतु । ब्रह्मणः । पतिः । प्र । देवी । एतु । सूनृता ।

अच्छ । वीरम् । नर्यम् । पङ्क्तिऽराधसम् । देवाः । यज्ञम् । नयन्तु । नः ॥

Padapatha transliteration accented

prá ǀ etu ǀ bráhmaṇaḥ ǀ pátiḥ ǀ prá ǀ devī́ ǀ etu ǀ sūnṛ́tā ǀ

áccha ǀ vīrám ǀ náryam ǀ paṅktí-rādhasam ǀ devā́ḥ ǀ yajñám ǀ nayantu ǀ naḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pra ǀ etu ǀ brahmaṇaḥ ǀ patiḥ ǀ pra ǀ devī ǀ etu ǀ sūnṛtā ǀ

accha ǀ vīram ǀ naryam ǀ paṅkti-rādhasam ǀ devāḥ ǀ yajñam ǀ nayantu ǀ naḥ ǁ

interlinear translation

Let the Lord of Wisdom-Word  go forward; let the Goddess {Ila}, True Word, go forward; to the strong  hero  let the gods direct sacrifice  containing fivefold wealth  for us.

Translation — Padapatha — Grammar

Let   ←   [4] patiḥ (noun M-N single)  ←  pati

the Lord   ←   [4] patiḥ (noun M-N single)  ←  pati

of Wisdom-Word   ←   [3] brahmaṇaḥ (noun N-G single)  ←  brahman

go   ←   [2] etu (verb Present Imperative Active single 3rd)  ←  i

forward   ←   [1] pra (indeclinable word; adverb, preposition)

; let   ←   [7] etu (verb Present Imperative Active single 3rd)  ←  i

the Goddess {Ila}   ←   [6] devī (noun F-N single)

True Word   ←   [8] sūnṛtā (noun F-N single)  ←  sūnṛta

go   ←   [7] etu (verb Present Imperative Active single 3rd)  ←  i

forward   ←   [5] pra (indeclinable word; adverb, preposition)

; to   ←   [9] accha (indeclinable word; preposition)

the strong   ←   [11] naryam (noun M-Ac single)  ←  narya

hero   ←   [10] vīram (noun M-Ac single)  ←  vīra

let   ←   [15] nayantu (verb Present Imperative Active plural 3rd)  ←  nī

the gods   ←   [13] devāḥ (noun M-N plural)  ←  deva

direct   ←   [15] nayantu (verb Present Imperative Active plural 3rd)  ←  nī

sacrifice   ←   [14] yajñam (noun M-Ac single)  ←  yajña

containing fivefold wealth   ←   [12] paṅkti-rādhasam (noun M-Ac single)  ←  paṅktirādhas

for us   ←   [16] naḥ (pronoun D plural 1st)  ←  vayam

01.040.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.20.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.064   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो वा॒घते॒ ददा॑ति सू॒नरं॒ वसु॒ स ध॑त्ते॒ अक्षि॑ति॒ श्रवः॑ ।

तस्मा॒ इळां॑ सु॒वीरा॒मा य॑जामहे सु॒प्रतू॑र्तिमने॒हसं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो वाघते ददाति सूनरं वसु स धत्ते अक्षिति श्रवः ।

तस्मा इळां सुवीरामा यजामहे सुप्रतूर्तिमनेहसं ॥

Samhita transliteration accented

yó vāgháte dádāti sūnáram vásu sá dhatte ákṣiti śrávaḥ ǀ

tásmā íḷām suvī́rāmā́ yajāmahe suprátūrtimanehásam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yo vāghate dadāti sūnaram vasu sa dhatte akṣiti śravaḥ ǀ

tasmā iḷām suvīrāmā yajāmahe supratūrtimanehasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । वा॒घते॑ । ददा॑ति । सू॒नर॑म् । वसु॑ । सः । ध॒त्ते॒ । अक्षि॑ति । श्रवः॑ ।

तस्मै॑ । इळा॑म् । सु॒ऽवीरा॑म् । आ । य॒जा॒म॒हे॒ । सु॒ऽप्रतू॑र्तिम् । अ॒ने॒हस॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । वाघते । ददाति । सूनरम् । वसु । सः । धत्ते । अक्षिति । श्रवः ।

तस्मै । इळाम् । सुऽवीराम् । आ । यजामहे । सुऽप्रतूर्तिम् । अनेहसम् ॥

Padapatha transliteration accented

yáḥ ǀ vāgháte ǀ dádāti ǀ sūnáram ǀ vásu ǀ sáḥ ǀ dhatte ǀ ákṣiti ǀ śrávaḥ ǀ

tásmai ǀ íḷām ǀ su-vī́rām ǀ ā́ ǀ yajāmahe ǀ su-prátūrtim ǀ anehásam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yaḥ ǀ vāghate ǀ dadāti ǀ sūnaram ǀ vasu ǀ saḥ ǀ dhatte ǀ akṣiti ǀ śravaḥ ǀ

tasmai ǀ iḷām ǀ su-vīrām ǀ ā ǀ yajāmahe ǀ su-pratūrtim ǀ anehasam ǁ

interlinear translation

{That god}, who gives to the giver  the splendid  wealth , he establishes {in the sage} inexhaustible hearing {of the Truth} ; to this {god} {we} offer the Word of Revelation  full of heroic force , all-victorious, passing all obstructions.

Translation — Padapatha — Grammar

{That god}, who   ←   [1] yaḥ (pronoun M-N single)  ←  yad

gives   ←   [3] dadāti (verb Present Active single 3rd)  ←  dā

to the giver   ←   [2] vāghate (noun M-D single)  ←  vāghat

the splendid   ←   [4] sūnaram (noun M-Ac single)  ←  sūnara

wealth   ←   [5] vasu (noun N-Ac single)

he   ←   [6] saḥ (pronoun M-N single 3rd)  ←  sa

establishes {in the sage}   ←   [7] dhatte (verb Present Middle single 3rd)  ←  dhā

inexhaustible   ←   [8] akṣiti (noun N-Ac plural)  ←  akṣit

hearing {of the Truth}   ←   [9] śravaḥ (noun N-Ac single)  ←  śravas

; to this {god}   ←   [10] tasmai (pronoun M-D single)  ←  sa

{we} offer   ←   [13] ā (preposition); [14] yajāmahe (verb Present Middle plural 1st)  ←  yaj

the Word of Revelation   ←   [11] iḷām (noun F-Ac single)  ←  iḍā

full of heroic force   ←   [12] su-vīrām (noun F-Ac single)  ←  suvīra

all-victorious   ←   [15] su-pratūrtim (noun F-Ac single)  ←  supratūrti

passing all obstructions   ←   [16] anehasam (noun F-Ac single)  ←  anehas

01.040.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.20.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.065   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र नू॒नं ब्रह्म॑ण॒स्पति॒र्मंत्रं॑ वदत्यु॒क्थ्यं॑ ।

यस्मि॒न्निंद्रो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा दे॒वा ओकां॑सि चक्रि॒रे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मंत्रं वदत्युक्थ्यं ।

यस्मिन्निंद्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥

Samhita transliteration accented

prá nūnám bráhmaṇaspátirmántram vadatyukthyám ǀ

yásminníndro váruṇo mitró aryamā́ devā́ ókāṃsi cakriré ǁ

Samhita transliteration nonaccented

pra nūnam brahmaṇaspatirmantram vadatyukthyam ǀ

yasminnindro varuṇo mitro aryamā devā okāṃsi cakrire ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । नू॒नम् । ब्रह्म॑णः । पतिः॑ । मन्त्र॑म् । व॒द॒ति॒ । उ॒क्थ्य॑म् ।

यस्मि॑न् । इन्द्रः॑ । वरु॑णः । मि॒त्रः । अ॒र्य॒मा । दे॒वाः । ओकां॑सि । च॒क्रि॒रे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । नूनम् । ब्रह्मणः । पतिः । मन्त्रम् । वदति । उक्थ्यम् ।

यस्मिन् । इन्द्रः । वरुणः । मित्रः । अर्यमा । देवाः । ओकांसि । चक्रिरे ॥

Padapatha transliteration accented

prá ǀ nūnám ǀ bráhmaṇaḥ ǀ pátiḥ ǀ mántram ǀ vadati ǀ ukthyám ǀ

yásmin ǀ índraḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mitráḥ ǀ aryamā́ ǀ devā́ḥ ǀ ókāṃsi ǀ cakriré ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pra ǀ nūnam ǀ brahmaṇaḥ ǀ patiḥ ǀ mantram ǀ vadati ǀ ukthyam ǀ

yasmin ǀ indraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mitraḥ ǀ aryamā ǀ devāḥ ǀ okāṃsi ǀ cakrire ǁ

interlinear translation

Now The Lord of Wisdom-Word  voices the mantra, the utterance, in which Indra , Varuna , Mitra , Aryaman , gods made {their} abodes.

Translation — Padapatha — Grammar

Now   ←   [2] nūnam (indeclinable word; adverb, particle)

The Lord   ←   [4] patiḥ (noun M-N single)  ←  pati

of Wisdom-Word   ←   [3] brahmaṇaḥ (noun N-G single)  ←  brahman

voices   ←   [1] pra (indeclinable word; adverb, preposition); [6] vadati (verb Present Active single 3rd)  ←  vad

the mantra   ←   [5] mantram (noun M-Ac single)  ←  mantra

the utterance   ←   [7] ukthyam (noun M-Ac single)  ←  ukthya

in which   ←   [8] yasmin (pronoun M-L single)  ←  yad

Indra   ←   [9] indraḥ (noun M-N single)  ←  indra

Varuna   ←   [10] varuṇaḥ (noun M-N single)  ←  varuṇa

Mitra   ←   [11] mitraḥ (noun M-N single)  ←  mitra

Aryaman   ←   [12] aryamā (noun M-N single)  ←  aryaman

gods   ←   [13] devāḥ (noun M-N plural)  ←  deva

made   ←   [15] cakrire (verb Perfect Middle plural 3rd)  ←  kṛ

{their} abodes   ←   [14] okāṃsi (noun N-Ac plural)  ←  okas

01.040.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.066   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमिद्वो॑चेमा वि॒दथे॑षु शं॒भुवं॒ मंत्रं॑ देवा अने॒हसं॑ ।

इ॒मां च॒ वाचं॑ प्रति॒हर्य॑था नरो॒ विश्वेद्वा॒मा वो॑ अश्नवत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमिद्वोचेमा विदथेषु शंभुवं मंत्रं देवा अनेहसं ।

इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्नवत् ॥

Samhita transliteration accented

támídvocemā vidátheṣu śambhúvam mántram devā anehásam ǀ

imā́m ca vā́cam pratiháryathā naro víśvédvāmā́ vo aśnavat ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tamidvocemā vidatheṣu śambhuvam mantram devā anehasam ǀ

imām ca vācam pratiharyathā naro viśvedvāmā vo aśnavat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । इत् । वो॒चे॒म॒ । वि॒दथे॑षु । श॒म्ऽभुव॑म् । मन्त्र॑म् । दे॒वाः॒ । अ॒ने॒हस॑म् ।

इ॒माम् । च॒ । वाच॑म् । प्र॒ति॒ऽहर्य॑थ । न॒रः॒ । विश्वा॑ । इत् । वा॒मा । वः॒ । अ॒श्न॒व॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । इत् । वोचेम । विदथेषु । शम्ऽभुवम् । मन्त्रम् । देवाः । अनेहसम् ।

इमाम् । च । वाचम् । प्रतिऽहर्यथ । नरः । विश्वा । इत् । वामा । वः । अश्नवत् ॥

Padapatha transliteration accented

tám ǀ ít ǀ vocema ǀ vidátheṣu ǀ śam-bhúvam ǀ mántram ǀ devāḥ ǀ anehásam ǀ

imā́m ǀ ca ǀ vā́cam ǀ prati-háryatha ǀ naraḥ ǀ víśvā ǀ ít ǀ vāmā́ ǀ vaḥ ǀ aśnavat ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tam ǀ it ǀ vocema ǀ vidatheṣu ǀ śam-bhuvam ǀ mantram ǀ devāḥ ǀ anehasam ǀ

imām ǀ ca ǀ vācam ǀ prati-haryatha ǀ naraḥ ǀ viśvā ǀ it ǀ vāmā ǀ vaḥ ǀ aśnavat ǁ

interlinear translation

Surely {we} want to declare in knowledges that mantra passing all obstructions, giving glad peace , O gods, and if {you} rejoice this {our} speech, O Manly ones , {it} verily will attain all your plenty of wealth .

Translation — Padapatha — Grammar

Surely   ←   [2] it (indeclinable word; particle)  ←  id

{we} want to declare   ←   [3] vocema (verb Optative Active plural 1st)  ←  vac

in knowledges   ←   [4] vidatheṣu (noun N-L plural)  ←  vidatha

that   ←   [1] tam (pronoun M-Ac single 3rd)

mantra   ←   [6] mantram (noun M-Ac single)  ←  mantra

passing all obstructions   ←   [8] anehasam (noun M-Ac single)  ←  anehas

giving glad peace   ←   [5] śam-bhuvam = śambhum (noun M-Ac single)  ←  śambhu

O gods   ←   [7] devāḥ (noun M-V plural)  ←  deva

and   ←   [10] ca (indeclinable word; copulative)

if   ←   [18] aśnavat (verb Subjunctive single 3rd)  ←  aś

{you} rejoice   ←   [12] prati-haryatha (verb Present Active plural 2nd)  ←  hary

this   ←   [9] imām (pronoun F-Ac single)  ←  iyam

{our} speech   ←   [11] vācam (noun F-Ac single)  ←  vāc

O Manly ones   ←   [13] naraḥ (noun M-V plural)  ←  nṛ

{it} verily   ←   [15] it (indeclinable word; particle)  ←  id

will attain   ←   [18] aśnavat (verb Subjunctive single 3rd)  ←  aś

all   ←   [14] viśvā (noun F-N single)  ←  viśva

your   ←   [17] vaḥ (pronoun G plural)  ←  tva

plenty of wealth   ←   [16] vāmā = vāmī (noun F-N single)  ←  vāma

01.040.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.067   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

को दे॑व॒यंत॑मश्नव॒ज्जनं॒ को वृ॒क्तब॑र्हिषं ।

प्रप्र॑ दा॒श्वान्प॒स्त्या॑भिरस्थितांत॒र्वाव॒त्क्षयं॑ दधे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

को देवयंतमश्नवज्जनं को वृक्तबर्हिषं ।

प्रप्र दाश्वान्पस्त्याभिरस्थितांतर्वावत्क्षयं दधे ॥

Samhita transliteration accented

kó devayántamaśnavajjánam kó vṛktábarhiṣam ǀ

prápra dāśvā́npastyā́bhirasthitāntarvā́vatkṣáyam dadhe ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ko devayantamaśnavajjanam ko vṛktabarhiṣam ǀ

prapra dāśvānpastyābhirasthitāntarvāvatkṣayam dadhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । दे॒व॒ऽयन्त॑म् । अ॒श्न॒व॒त् । जन॑म् । कः । वृ॒क्तऽब॑र्हिषम् ।

प्रऽप्र॑ । दा॒श्वान् । प॒स्त्या॑भिः । अ॒स्थि॒त॒ । अ॒न्तः॒ऽवाव॑त् । क्षय॑म् । द॒धे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । देवऽयन्तम् । अश्नवत् । जनम् । कः । वृक्तऽबर्हिषम् ।

प्रऽप्र । दाश्वान् । पस्त्याभिः । अस्थित । अन्तःऽवावत् । क्षयम् । दधे ॥

Padapatha transliteration accented

káḥ ǀ deva-yántam ǀ aśnavat ǀ jánam ǀ káḥ ǀ vṛktá-barhiṣam ǀ

prá-pra ǀ dāśvā́n ǀ pastyā́bhiḥ ǀ asthita ǀ antaḥ-vā́vat ǀ kṣáyam ǀ dadhe ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

kaḥ ǀ deva-yantam ǀ aśnavat ǀ janam ǀ kaḥ ǀ vṛkta-barhiṣam ǀ

pra-pra ǀ dāśvān ǀ pastyābhiḥ ǀ asthita ǀ antaḥ-vāvat ǀ kṣayam ǀ dadhe ǁ

interlinear translation

Who will achieve the man seeking godhead, whohim strewing with sacred grass the seat for the gods ? Further and further the giver  stood with seeing thoughts , {he} established inwardly the abode.

Translation — Padapatha — Grammar

Who   ←   [1] kaḥ (pronoun M-N single)  ←  ka

will achieve   ←   [3] aśnavat (verb Subjunctive single 3rd)  ←  aś

the man   ←   [4] janam (noun M-Ac single)  ←  jana

seeking godhead   ←   [2] deva-yantam (Participle M-Ac single)  ←  devayat

who   ←   [5] kaḥ (pronoun M-N single)  ←  ka

him strewing with sacred grass the seat for the gods   ←   [6] vṛkta-barhiṣam (noun M-Ac single)  ←  vṛktabarhis

Further and further   ←   [7] pra-pra (indeclinable word; adverb, preposition)  ←  pra

the giver   ←   [8] dāśvān (noun M-N single)  ←  dāśvas

stood   ←   [10] asthita (verb Aorist single 3rd)  ←  sthā

with seeing thoughts   ←   [9] pastyābhiḥ (noun F-I plural)  ←  pastyā

{he} established   ←   [13] dadhe (verb Perfect Middle single 3rd)  ←  dhā

inwardly   ←   [11] antaḥ-vāvat (indeclinable word; adverb)  ←  antarvāvat

the abode   ←   [12] kṣayam (noun M-Ac single)  ←  kṣaya

01.040.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.068   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उप॑ क्ष॒त्रं पृं॑ची॒त हंति॒ राज॑भिर्भ॒ये चि॑त्सुक्षि॒तिं द॑धे ।

नास्य॑ व॒र्ता न त॑रु॒ता म॑हाध॒ने नार्भे॑ अस्ति व॒ज्रिणः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उप क्षत्रं पृंचीत हंति राजभिर्भये चित्सुक्षितिं दधे ।

नास्य वर्ता न तरुता महाधने नार्भे अस्ति वज्रिणः ॥

Samhita transliteration accented

úpa kṣatrám pṛñcītá hánti rā́jabhirbhayé citsukṣitím dadhe ǀ

nā́sya vartā́ ná tarutā́ mahādhané nā́rbhe asti vajríṇaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

upa kṣatram pṛñcīta hanti rājabhirbhaye citsukṣitim dadhe ǀ

nāsya vartā na tarutā mahādhane nārbhe asti vajriṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । क्ष॒त्रम् । पृ॒ञ्ची॒त । हन्ति॑ । राज॑ऽभिः । भ॒ये । चि॒त् । सु॒ऽक्षि॒तिम् । द॒धे॒ ।

न । अ॒स्य॒ । व॒र्ता । न । त॒रु॒ता । म॒हा॒ऽध॒ने । न । अर्भे॑ । अ॒स्ति॒ । व॒ज्रिणः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । क्षत्रम् । पृञ्चीत । हन्ति । राजऽभिः । भये । चित् । सुऽक्षितिम् । दधे ।

न । अस्य । वर्ता । न । तरुता । महाऽधने । न । अर्भे । अस्ति । वज्रिणः ॥

Padapatha transliteration accented

úpa ǀ kṣatrám ǀ pṛñcītá ǀ hánti ǀ rā́ja-bhiḥ ǀ bhayé ǀ cit ǀ su-kṣitím ǀ dadhe ǀ

ná ǀ asya ǀ vartā́ ǀ ná ǀ tarutā́ ǀ mahā-dhané ǀ ná ǀ árbhe ǀ asti ǀ vajríṇaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

upa ǀ kṣatram ǀ pṛñcīta ǀ hanti ǀ rāja-bhiḥ ǀ bhaye ǀ cit ǀ su-kṣitim ǀ dadhe ǀ

na ǀ asya ǀ vartā ǀ na ǀ tarutā ǀ mahā-dhane ǀ na ǀ arbhe ǀ asti ǀ vajriṇaḥ ǁ

interlinear translation

May {he} increase {his} might, {he} slays with the kings, {he} established a happy dwelling even in the world of fear; there is not anyone who restrains him, the Thunderer , there is not {his} conqueror in a great wealth , nor in a little.

Translation — Padapatha — Grammar

May {he} increase   ←   [1] upa (preposition); [3] pṛñcīta = pṛñcyāt (verb Optative Middle single 3rd)  ←  pṛc

{his} might   ←   [2] kṣatram (noun N-Ac single)  ←  kṣatra

{he} slays   ←   [4] hanti (verb Present Active single 3rd)  ←  han

with the kings   ←   [5] rāja-bhiḥ (noun M-I plural)  ←  rājan

{he} established   ←   [9] dadhe (verb Perfect Middle single 3rd)  ←  dhā

a happy dwelling   ←   [8] su-kṣitim (noun F-Ac single)  ←  sukṣiti

even   ←   [7] cit (indeclinable word; particle)

in the world of fear   ←   [6] bhaye (noun N-L single)  ←  bhaya

; there is not   ←   [10] na (indeclinable word; adverb, particle); [18] asti (verb Present Active single 3rd)  ←  as

anyone who restrains   ←   [12] vartā (noun M-N single)  ←  vartṛ

him   ←   [11] asya (pronoun M-G single)  ←  iyam

the Thunderer   ←   [19] vajriṇaḥ (noun M-G single)  ←  vajrin

there is not   ←   [13] na (indeclinable word; adverb, particle); [18] asti (verb Present Active single 3rd)  ←  as

{his} conqueror   ←   [14] tarutā (noun M-N single)  ←  tarutṛ

in a great wealth   ←   [15] mahā-dhane (noun N-L single)  ←  mahādhana

nor   ←   [16] na (indeclinable word; adverb, particle)

in a little   ←   [17] arbhe (noun M-L single)  ←  arbha

in Russian

 15.10.2020 

Please, start with Introduction

Without knowledge of some things, reading Rigveda will be unproductive. We strongly recommend that you begin your acquaintance with Rigveda by reading the Introduction.