SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 42

 

1. Info

To:    pūṣan
From:   kaṇva ghaura
Metres:   gāyatrī
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
   

Show grammar forms

 
 

 

3. Text

01.042.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.078   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं पू॑ष॒न्नध्व॑नस्तिर॒ व्यंहो॑ विमुचो नपात् ।

सक्ष्वा॑ देव॒ प्र ण॑स्पु॒रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं पूषन्नध्वनस्तिर व्यंहो विमुचो नपात् ।

सक्ष्वा देव प्र णस्पुरः ॥

Samhita transliteration accented

sám pūṣannádhvanastira vyáṃho vimuco napāt ǀ

sákṣvā deva prá ṇaspuráḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sam pūṣannadhvanastira vyaṃho vimuco napāt ǀ

sakṣvā deva pra ṇaspuraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । पू॒ष॒न् । अध्व॑नः । ति॒र॒ । वि । अंहः॑ । वि॒ऽमु॒चः॒ । न॒पा॒त् ।

सक्ष्व॑ । दे॒व॒ । प्र । नः॒ । पु॒रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । पूषन् । अध्वनः । तिर । वि । अंहः । विऽमुचः । नपात् ।

सक्ष्व । देव । प्र । नः । पुरः ॥

Padapatha transliteration accented

sám ǀ pūṣan ǀ ádhvanaḥ ǀ tira ǀ ví ǀ áṃhaḥ ǀ vi-mucaḥ ǀ napāt ǀ

sákṣva ǀ deva ǀ prá ǀ naḥ ǀ puráḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sam ǀ pūṣan ǀ adhvanaḥ ǀ tira ǀ vi ǀ aṃhaḥ ǀ vi-mucaḥ ǀ napāt ǀ

sakṣva ǀ deva ǀ pra ǀ naḥ ǀ puraḥ ǁ

interlinear translation

Do carry altogether {us} over by the paths, O Pushan , {do disperse} away {any} harm, O Son  of the unyoking, do press forward, O God, ahead of us.

Translation — Padapatha — Grammar

Do carry   ←   [4] tira (verb Present IV Imperative Active single 2nd)  ←  tṝ

altogether   ←   [1] sam (indeclinable word; adverb)

{us} over   ←   [4] tira (verb Present IV Imperative Active single 2nd)  ←  tṝ

by the paths   ←   [3] adhvanaḥ (noun M-Ac plural)  ←  adhvan

O Pushan   ←   [2] pūṣan (noun M-V single)

{do disperse} away   ←   [5] vi (indeclinable word; adverb)

{any} harm   ←   [6] aṃhaḥ (noun N-Ac single)  ←  aṃhas

O Son   ←   [8] napāt (noun M-V single)

of the unyoking   ←   [7] vi-mucaḥ (noun F-G single)  ←  vimuc

do press forward   ←   [9] sakṣva (verb Aorist -s- Imperative Middle single 2nd)  ←  sah; [11] pra (indeclinable word; adverb, preposition)

O God   ←   [10] deva (noun M-V single)

ahead   ←   [13] puraḥ (indeclinable word; adverb, preposition)  ←  puras

of us   ←   [12] naḥ (pronoun Ac plural 1st)  ←  vayam

01.042.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.079   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो नः॑ पूषन्न॒घो वृको॑ दुः॒शेव॑ आ॒दिदे॑शति ।

अप॑ स्म॒ तं प॒थो ज॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो नः पूषन्नघो वृको दुःशेव आदिदेशति ।

अप स्म तं पथो जहि ॥

Samhita transliteration accented

yó naḥ pūṣannaghó vṛ́ko duḥśéva ādídeśati ǀ

ápa sma tám pathó jahi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yo naḥ pūṣannagho vṛko duḥśeva ādideśati ǀ

apa sma tam patho jahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । नः॒ । पू॒ष॒न् । अ॒घः । वृकः॑ । दुः॒शेवः॑ । आ॒ऽदिदे॑शति ।

अप॑ । स्म॒ । तम् । प॒थः । ज॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । नः । पूषन् । अघः । वृकः । दुःशेवः । आऽदिदेशति ।

अप । स्म । तम् । पथः । जहि ॥

Padapatha transliteration accented

yáḥ ǀ naḥ ǀ pūṣan ǀ agháḥ ǀ vṛ́kaḥ ǀ duḥśévaḥ ǀ ā-dídeśati ǀ

ápa ǀ sma ǀ tám ǀ patháḥ ǀ jahi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yaḥ ǀ naḥ ǀ pūṣan ǀ aghaḥ ǀ vṛkaḥ ǀ duḥśevaḥ ǀ ā-dideśati ǀ

apa ǀ sma ǀ tam ǀ pathaḥ ǀ jahi ǁ

interlinear translation

O Pushan , that evil, the wolf, who rose to attack, threatening us, surely do kick it away from the path.

Translation — Padapatha — Grammar

O Pushan   ←   [3] pūṣan (noun M-V single)

that   ←   [1] yaḥ (pronoun M-N single)  ←  yad

evil   ←   [4] aghaḥ (noun M-N single)  ←  agha

the wolf   ←   [5] vṛkaḥ (noun M-N single)  ←  vṛka

who rose to attack   ←   [6] duḥśevaḥ (noun M-N single)  ←  duḥśeva

threatening   ←   [7] ā-dideśati (Participle M-N single 3rd)  ←  ādiś

us   ←   [2] naḥ (pronoun Ac plural 1st)  ←  vayam

surely   ←   [9] sma (indeclinable word; particle)

do kick   ←   [12] jahi (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  han

it   ←   [10] tam (pronoun M-Ac single)  ←  sa

away   ←   [8] apa (indeclinable word; preposition)

from the path   ←   [11] pathaḥ (noun M-Ab single)  ←  pathin

01.042.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.080   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अप॒ त्यं प॑रिपं॒थिनं॑ मुषी॒वाणं॑ हुर॒श्चितं॑ ।

दू॒रमधि॑ स्रु॒तेर॑ज ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप त्यं परिपंथिनं मुषीवाणं हुरश्चितं ।

दूरमधि स्रुतेरज ॥

Samhita transliteration accented

ápa tyám paripanthínam muṣīvā́ṇam huraścítam ǀ

dūrámádhi srutéraja ǁ

Samhita transliteration nonaccented

apa tyam paripanthinam muṣīvāṇam huraścitam ǀ

dūramadhi sruteraja ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अप॑ । त्यम् । प॒रि॒ऽप॒न्थिन॑म् । मु॒षी॒वाण॑म् । हु॒रः॒ऽचित॑म् ।

दू॒रम् । अधि॑ । स्रु॒तेः । अ॒ज॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप । त्यम् । परिऽपन्थिनम् । मुषीवाणम् । हुरःऽचितम् ।

दूरम् । अधि । स्रुतेः । अज ॥

Padapatha transliteration accented

ápa ǀ tyám ǀ pari-panthínam ǀ muṣīvā́ṇam ǀ huraḥ-cítam ǀ

dūrám ǀ ádhi ǀ srutéḥ ǀ aja ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

apa ǀ tyam ǀ pari-panthinam ǀ muṣīvāṇam ǀ huraḥ-citam ǀ

dūram ǀ adhi ǀ sruteḥ ǀ aja ǁ

interlinear translation

Do drive away that hindering robber, plotting surreptitiously, far from the way.

Translation — Padapatha — Grammar

Do drive   ←   [9] aja (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  aj

away   ←   [1] apa (indeclinable word; preposition)

that   ←   [2] tyam (noun M-Ac single)  ←  tyad

hindering   ←   [3] pari-panthinam (noun M-Ac single)  ←  paripanthin

robber   ←   [4] muṣīvāṇam (noun M-Ac single)  ←  muṣīvan

plotting surreptitiously   ←   [5] huraḥ-citam (noun M-Ac single)  ←  huraścit

far   ←   [6] dūram (noun M-Ac single)  ←  dūra

from the way   ←   [8] sruteḥ (noun F-Ab single)  ←  sruti

01.042.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.081   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं तस्य॑ द्वया॒विनो॒ऽघशं॑सस्य॒ कस्य॑ चित् ।

प॒दाभि ति॑ष्ठ॒ तपु॑षिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं तस्य द्वयाविनोऽघशंसस्य कस्य चित् ।

पदाभि तिष्ठ तपुषिं ॥

Samhita transliteration accented

tvám tásya dvayāvíno’gháśaṃsasya kásya cit ǀ

padā́bhí tiṣṭha tápuṣim ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam tasya dvayāvino’ghaśaṃsasya kasya cit ǀ

padābhi tiṣṭha tapuṣim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । तस्य॑ । द्व॒या॒विनः॑ । अ॒घऽशं॑सस्य । कस्य॑ । चि॒त् ।

प॒दा । अ॒भि । ति॒ष्ठ॒ । तपु॑षिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । तस्य । द्वयाविनः । अघऽशंसस्य । कस्य । चित् ।

पदा । अभि । तिष्ठ । तपुषिम् ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ tásya ǀ dvayāvínaḥ ǀ aghá-śaṃsasya ǀ kásya ǀ cit ǀ

padā́ ǀ abhí ǀ tiṣṭha ǀ tápuṣim ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ tasya ǀ dvayāvinaḥ ǀ agha-śaṃsasya ǀ kasya ǀ cit ǀ

padā ǀ abhi ǀ tiṣṭha ǀ tapuṣim ǁ

interlinear translation

Thou do stand by the foot upon the burning weapon of every that power of duality, expressing evil.

Translation — Padapatha — Grammar

Thou   ←   [1] tvam (pronoun M-N single 2nd)  ←  tva

do stand   ←   [9] tiṣṭha (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  sthā

by the foot   ←   [7] padā (noun M-I single)  ←  pad

upon   ←   [8] abhi (indeclinable word; preposition)

the burning weapon   ←   [10] tapuṣim (noun M-Ac single)  ←  tapuṣi

of every   ←   [5] kasya (pronoun M-G single)  ←  ka; [6] cit (indeclinable word; particle)

that   ←   [2] tasya (pronoun M-G single)  ←  sa

power of duality   ←   [3] dvayāvinaḥ (noun M-G single)  ←  dvayāvin

expressing evil   ←   [4] agha-śaṃsasya (noun M-G single)  ←  aghaśaṃsa

01.042.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.082   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ तत्ते॑ दस्र मंतुमः॒ पूष॒न्नवो॑ वृणीमहे ।

येन॑ पि॒तॄनचो॑दयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ तत्ते दस्र मंतुमः पूषन्नवो वृणीमहे ।

येन पितॄनचोदयः ॥

Samhita transliteration accented

ā́ tátte dasra mantumaḥ pū́ṣannávo vṛṇīmahe ǀ

yéna pitṝ́nácodayaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā tatte dasra mantumaḥ pūṣannavo vṛṇīmahe ǀ

yena pitṝnacodayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । तत् । ते॒ । द॒स्र॒ । म॒न्तु॒ऽमः॒ । पू॒ष॒न् । अवः॑ । वृ॒णी॒म॒हे॒ ।

येन॑ । पि॒तॄन् । अचो॑दयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । तत् । ते । दस्र । मन्तुऽमः । पूषन् । अवः । वृणीमहे ।

येन । पितॄन् । अचोदयः ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ tát ǀ te ǀ dasra ǀ mantu-maḥ ǀ pūṣan ǀ ávaḥ ǀ vṛṇīmahe ǀ

yéna ǀ pitṝ́n ǀ ácodayaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ tat ǀ te ǀ dasra ǀ mantu-maḥ ǀ pūṣan ǀ avaḥ ǀ vṛṇīmahe ǀ

yena ǀ pitṝn ǀ acodayaḥ ǁ

interlinear translation

{We} choose that thy, O puissant, O wise Pushan , protection with which {thou} urgedst the fathers .

Translation — Padapatha — Grammar

{We} choose   ←   [1] ā (preposition); [8] vṛṇīmahe (verb Present Middle plural 1st)  ←  vṛ

that   ←   [2] tat (pronoun)  ←  tad

thy   ←   [3] te (pronoun G single 2nd)  ←  tva

O puissant   ←   [4] dasra (noun M-V single)

O wise   ←   [5] mantu-maḥ (noun M-V single)  ←  mantumat

Pushan   ←   [6] pūṣan (noun M-V single)

protection   ←   [7] avaḥ (noun N-Ac single)  ←  avas

with which   ←   [9] yena (indeclinable word; pronoun I single)

{thou} urgedst   ←   [11] acodayaḥ (verb Imperfect single 2nd)  ←  cud

the fathers   ←   [10] pitṝn (noun M-Ac plural)  ←  pitṛ

01.042.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.083   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अधा॑ नो विश्वसौभग॒ हिर॑ण्यवाशीमत्तम ।

धना॑नि सु॒षणा॑ कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अधा नो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम ।

धनानि सुषणा कृधि ॥

Samhita transliteration accented

ádhā no viśvasaubhaga híraṇyavāśīmattama ǀ

dhánāni suṣáṇā kṛdhi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

adhā no viśvasaubhaga hiraṇyavāśīmattama ǀ

dhanāni suṣaṇā kṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध॑ । नः॒ । वि॒श्व॒ऽसौ॒भ॒ग॒ । हिर॑ण्यवाशीमत्ऽतम ।

धना॑नि । सु॒ऽसना॑ । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध । नः । विश्वऽसौभग । हिरण्यवाशीमत्ऽतम ।

धनानि । सुऽसना । कृधि ॥

Padapatha transliteration accented

ádha ǀ naḥ ǀ viśva-saubhaga ǀ híraṇyavāśīmat-tama ǀ

dhánāni ǀ su-sánā ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

adha ǀ naḥ ǀ viśva-saubhaga ǀ hiraṇyavāśīmat-tama ǀ

dhanāni ǀ su-sanā ǀ kṛdhi ǁ

interlinear translation

Then for us, O well enjoying in all things, O most golden-handed, do make ever constant  riches .

Translation — Padapatha — Grammar

Then   ←   [1] adha (indeclinable word; adverb, particle)

for us   ←   [2] naḥ (pronoun D plural 1st)  ←  vayam

O well enjoying in all things   ←   [3] viśva-saubhaga (noun M-V single)  ←  viśvasaubhaga

O most golden-handed   ←   [4] hiraṇyavāśīmat-tama (noun M-V single)  ←  hiraṇyavāśīmat

do make   ←   [7] kṛdhi (verb Aorist root Imperative single 2nd)  ←  kṛ

ever constant   ←   [6] su-sanā = suṣaṇāni (noun N-Ac plural)  ←  suṣaṇa

riches   ←   [5] dhanāni (noun N-Ac plural)  ←  dhana

01.042.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.084   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अति॑ नः स॒श्चतो॑ नय सु॒गा नः॑ सु॒पथा॑ कृणु ।

पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अति नः सश्चतो नय सुगा नः सुपथा कृणु ।

पूषन्निह क्रतुं विदः ॥

Samhita transliteration accented

áti naḥ saścáto naya sugā́ naḥ supáthā kṛṇu ǀ

pū́ṣannihá krátum vidaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ati naḥ saścato naya sugā naḥ supathā kṛṇu ǀ

pūṣanniha kratum vidaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अति॑ । नः॒ । स॒श्चतः॑ । न॒य॒ । सु॒ऽगा । नः॒ । सु॒ऽपथा॑ । कृ॒णु॒ ।

पूष॑न् । इ॒ह । क्रतु॑म् । वि॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अति । नः । सश्चतः । नय । सुऽगा । नः । सुऽपथा । कृणु ।

पूषन् । इह । क्रतुम् । विदः ॥

Padapatha transliteration accented

áti ǀ naḥ ǀ saścátaḥ ǀ naya ǀ su-gā́ ǀ naḥ ǀ su-páthā ǀ kṛṇu ǀ

pū́ṣan ǀ ihá ǀ krátum ǀ vidaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ati ǀ naḥ ǀ saścataḥ ǀ naya ǀ su-gā ǀ naḥ ǀ su-pathā ǀ kṛṇu ǀ

pūṣan ǀ iha ǀ kratum ǀ vidaḥ ǁ

interlinear translation

Do lead us beyond the pursuing things, do make the good paths easy for walking , for us, O Pushan , in this do find the will .

Translation — Padapatha — Grammar

Do lead   ←   [4] naya (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  nī

us   ←   [2] naḥ (pronoun Ac plural 1st)  ←  vayam

beyond   ←   [1] ati (indeclinable word; adverb, adjective)

the pursuing things   ←   [3] saścataḥ (noun M-Ac plural)  ←  saścat

do make   ←   [8] kṛṇu (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  kṛ

the good paths   ←   [7] su-pathā = supathān (noun M-Ac plural)  ←  supathin

easy for walking   ←   [5] su-gā = sugāni (noun N-Ac plural)  ←  suga

for us   ←   [6] naḥ (pronoun D plural 1st)  ←  vayam

O Pushan   ←   [9] pūṣan (noun M-V single)

in this   ←   [10] iha (indeclinable word; adverb)

do find   ←   [12] vidaḥ (verb Aorist Imperative, Injunctive single 2nd)  ←  vid

the will   ←   [11] kratum (noun M-Ac single)  ←  kratu

01.042.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.085   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि सू॒यव॑सं नय॒ न न॑वज्वा॒रो अध्व॑ने ।

पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि सूयवसं नय न नवज्वारो अध्वने ।

पूषन्निह क्रतुं विदः ॥

Samhita transliteration accented

abhí sūyávasam naya ná navajvāró ádhvane ǀ

pū́ṣannihá krátum vidaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

abhi sūyavasam naya na navajvāro adhvane ǀ

pūṣanniha kratum vidaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । सु॒ऽयव॑सम् । न॒य॒ । न । न॒व॒ऽज्वा॒रः । अध्व॑ने ।

पूष॑न् । इ॒ह । क्रतु॑म् । वि॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । सुऽयवसम् । नय । न । नवऽज्वारः । अध्वने ।

पूषन् । इह । क्रतुम् । विदः ॥

Padapatha transliteration accented

abhí ǀ su-yávasam ǀ naya ǀ ná ǀ nava-jvāráḥ ǀ ádhvane ǀ

pū́ṣan ǀ ihá ǀ krátum ǀ vidaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

abhi ǀ su-yavasam ǀ naya ǀ na ǀ nava-jvāraḥ ǀ adhvane ǀ

pūṣan ǀ iha ǀ kratum ǀ vidaḥ ǁ

interlinear translation

Do lead {us} to the good pasturage without new misery on the path, O Pushan , in this find the will .

Translation — Padapatha — Grammar

Do lead {us}   ←   [3] naya (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  nī

to   ←   [1] abhi (indeclinable word; preposition)

the good pasturage   ←   [2] su-yavasam (noun M-Ac single)  ←  suyavasa

without   ←   [4] na (indeclinable word; adverb, particle)

new misery   ←   [5] nava-jvāraḥ (noun M-N single)  ←  navajvāra

on the path   ←   [6] adhvane (noun M-D single)  ←  adhvan

O Pushan   ←   [7] pūṣan (noun M-V single)

in this   ←   [8] iha (indeclinable word; adverb)

find   ←   [10] vidaḥ (verb Aorist Imperative, Injunctive single 2nd)  ←  vid

the will   ←   [9] kratum (noun M-Ac single)  ←  kratu

01.042.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.086   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श॒ग्धि पू॒र्धि प्र यं॑सि च शिशी॒हि प्रास्यु॒दरं॑ ।

पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शग्धि पूर्धि प्र यंसि च शिशीहि प्रास्युदरं ।

पूषन्निह क्रतुं विदः ॥

Samhita transliteration accented

śagdhí pūrdhí prá yaṃsi ca śiśīhí prā́syudáram ǀ

pū́ṣannihá krátum vidaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

śagdhi pūrdhi pra yaṃsi ca śiśīhi prāsyudaram ǀ

pūṣanniha kratum vidaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श॒ग्धि । पू॒र्धि । प्र । यं॒सि॒ । च॒ । शि॒शी॒हि । प्रासि॑ । उ॒दर॑म् ।

पूष॑न् । इ॒ह । क्रतु॑म् । वि॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शग्धि । पूर्धि । प्र । यंसि । च । शिशीहि । प्रासि । उदरम् ।

पूषन् । इह । क्रतुम् । विदः ॥

Padapatha transliteration accented

śagdhí ǀ pūrdhí ǀ prá ǀ yaṃsi ǀ ca ǀ śiśīhí ǀ prā́si ǀ udáram ǀ

pū́ṣan ǀ ihá ǀ krátum ǀ vidaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

śagdhi ǀ pūrdhi ǀ pra ǀ yaṃsi ǀ ca ǀ śiśīhi ǀ prāsi ǀ udaram ǀ

pūṣan ǀ iha ǀ kratum ǀ vidaḥ ǁ

interlinear translation

Be powerful, do bring up and do extend forth, do sharpen, do fill within, O Pushan , in this find the will .

Translation — Padapatha — Grammar

Be powerful   ←   [1] śagdhi (verb Aorist Imperative single 2nd)  ←  śak

do bring up   ←   [2] pūrdhi (verb Aorist root Imperative single 2nd)  ←  pṝ

and   ←   [5] ca (indeclinable word; copulative)

do extend forth   ←   [3] pra (indeclinable word; adverb, preposition); [4] yaṃsi (verb Aorist -s- Imperative single 2nd)  ←  yam

do sharpen   ←   [6] śiśīhi (verb Present Imperative Active single 2nd)  ←  śo

do fill   ←   [7] prāsi (verb Present Active single 2nd)  ←  prā

within   ←   [8] udaram (noun N-Ac single)  ←  udara

O Pushan   ←   [9] pūṣan (noun M-V single)

in this   ←   [10] iha (indeclinable word; adverb)

find   ←   [12] vidaḥ (verb Aorist Imperative, Injunctive single 2nd)  ←  vid

the will   ←   [11] kratum (noun M-Ac single)  ←  kratu

01.042.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.3.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

01.08.087   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न पू॒षणं॑ मेथामसि सू॒क्तैर॒भि गृ॑णीमसि ।

वसू॑नि द॒स्ममी॑महे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न पूषणं मेथामसि सूक्तैरभि गृणीमसि ।

वसूनि दस्ममीमहे ॥

Samhita transliteration accented

ná pūṣáṇam methāmasi sūktáirabhí gṛṇīmasi ǀ

vásūni dasmámīmahe ǁ

Samhita transliteration nonaccented

na pūṣaṇam methāmasi sūktairabhi gṛṇīmasi ǀ

vasūni dasmamīmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । पू॒षण॑म् । मे॒था॒म॒सि॒ । सु॒ऽउ॒क्तैः । अ॒भि । गृ॒णी॒म॒सि॒ ।

वसू॑नि । द॒स्मम् । ई॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । पूषणम् । मेथामसि । सुऽउक्तैः । अभि । गृणीमसि ।

वसूनि । दस्मम् । ईमहे ॥

Padapatha transliteration accented

ná ǀ pūṣáṇam ǀ methāmasi ǀ su-uktáiḥ ǀ abhí ǀ gṛṇīmasi ǀ

vásūni ǀ dasmám ǀ īmahe ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

na ǀ pūṣaṇam ǀ methāmasi ǀ su-uktaiḥ ǀ abhi ǀ gṛṇīmasi ǀ

vasūni ǀ dasmam ǀ īmahe ǁ

interlinear translation

{We} do not thwart, {we} appeal to Pushan  with well speakings, {we} ask the doer of mighty deeds for riches .

Translation — Padapatha — Grammar

{We} do not   ←   [1] na (indeclinable word; adverb, particle)

thwart   ←   [3] methāmasi = methāmaḥ (verb Present Active plural 1st)  ←  mith

{we} appeal   ←   [6] gṛṇīmasi = gṛṇīmaḥ (verb Present plural 1st)  ←  gṝ

to   ←   [5] abhi (indeclinable word; preposition)

Pushan   ←   [2] pūṣaṇam (noun M-Ac single)  ←  pūṣan

with well speakings   ←   [4] su-uktaiḥ (noun M-I plural)  ←  sūkta

{we} ask   ←   [9] īmahe (verb Present Middle plural 1st)  ←  e

the doer of mighty deeds   ←   [8] dasmam (noun M-Ac single)  ←  dasma

for riches   ←   [7] vasūni (noun N-Ac plural)  ←  vasu

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. September 19161

1.42.2. O Pushan, the wolf, the troubler of our bliss who teaches us evil, him smite from the Path

1.42.3. The adversary, the robber perverse of heart, drive him far from the road of our journeying.

1.42.4. Set thy foot on the distressful force of whatsoever power of duality expresses evil in us.

 

1 The Hymns of the Atris. The Guardians of the Light. Pushan the Increaser // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 486-488. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.3, No 2 – September 1916, pp. 110-113.

Back

in Russian

 24.09.2020 

Please, start with Introduction

Without knowledge of some things, reading Rigveda will be unproductive. We strongly recommend that you begin your acquaintance with Rigveda by reading the Introduction.